Tilskudd til deltakelse for flyktninger i sommerskoler

Musikkens studieforbund utlyser midler til å inkludere flyktninger i sommerkurs og sommerskoler. Det er løpende søknadsfrist og alle søknader vil bli behandlet fortløpende.

Hvem kan søke?
Alle arrangører av sommerkurs/sommerskoler i 2022 med medlemskap i Musikkens studieforbund kan søke på denne ordningen.

Hva kan det søkes tilskudd til?

  • Friplasser til flyktninger og eventuelt foreldre/verger i forbindelse med deltakelse på sommerkurs.
  • Utstyrsbehov for disse deltakerne.


Det skal sendes inn ett søknadsskjema per sommerkurs.

Søknadsskjema

Opplysninger om søker

Her oppgir du din medlemsorganisasjon

Arrangementet / sommerskolen

Si noe om aldersgruppe og nivå.

Oppgi det antallet dere har ambisjoner om å tilby gratis deltakelse til.

Kort beskrivelse av kursopplegget.

Meldes dette inn til Musikkens studieforbund som et kurs med opplæringstilskudd?

Økonomi

Budsjetterte kostnader (kan også lastes opp som vedlegg)

Oppgi ca beløp som vil gå til planlegging, motivasjons- og informasjonsarbeid.

Dirigent, hjelpelærer, støtteapparat

Gjelder både ekstra personal og deltakere.

Lenke til rapportskjema sendes sammen med tildelingsbrevet fra Musikkens studieforbund

Har du vedlegg til søknaden kan du laste dem opp her. Har du flere vedlegg må du markere dem og laste dem opp samlet. Eventuelt kan de ettersendes til msf@musikk.no

Sbs logo 2 kopi