Vedtekter

MUSIKKENS STUDIEFORBUND, etablert 1.1.2004

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Bergen 11. juni 2023

§ 1 VERDIGRUNNLAG

Grunnlaget for Musikkens studieforbund ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker. Denne erkjennelsen er knyttet til både musikk som egenartet kunst og kulturform og til musikk som grunnlag for sosial samhandling, helse og rehabilitering. For Musikkens studieforbund er alle musikksjangere likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

§ 2 FORMÅL

Musikkens studieforbund har opplæring innen musikkområdet som hovedoppgave.

Musikkens studieforbund skal gjennom og på vegne av sine medlemsorganisasjoner, og i samarbeid med Norsk musikkråd, fremme kompetanseutvikling og livslang læring i norsk musikkliv.

Studieforbundet driver sine opplæringsaktiviteter på grunnlag av følgende målformuleringer i Lov om voksenopplæring, som sier at studieforbundene i Norge skal:

a) å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.

b) å senke terskelen for læring og deltakelse i frivillige organisasjoner.

c) å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.

d) å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.

e) å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.

f) å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

§ 3 MEDLEMSKAP

§3.1
Medlemmer av Musikkens studieforbund kan være:

Landsomfattende musikk- og kulturorganisasjoner som utfører oppgaver innen voksenopplæring innenfor musikkområdet og som slutter seg til §§ 1 og 2 i studieforbundets vedtekter.

For å bli tatt opp som medlem må følgende krav være oppfylt:

Organisasjonen er åpen for alle

Organisasjonens ledelse er valgt av medlemmene

§ 3.2
Representantskapet kan gi dispensasjon fra ovennevnte krav i særlige tilfelle.

§ 3.3
Inn- og utmelding skjer skriftlig. Medlemskapet må sies opp senest 1.7. året før medlemskapet opphører.

§3.4
Organisasjoner som arbeider i strid med studieforbundets verdigrunnlag eller formål, eller ikke lenger tilfredsstiller kravene til medlemskap, kan fratas medlemskapet.

Representantskapet fatter slike vedtak med 2/3 flertall.

§ 4 REGIONLEDD OG LOKALLEDD

Musikkens studieforbund har en gjennomgående struktur med sentralledd og regionledd. Studieforbundet har lokalledd der det er aktivitetsmessig og økonomisk/administrativt hensiktsmessig å ha dette.

Studieforbundets regionledd er regionale musikk- eller kulturråd med vedtekter godkjent av styret i Musikkens studieforbund. Studieforbundets lokalledd er lokale råd som følger mønstervedtekter for lokale råd samt er godkjent av styret i regionleddet. Regionleddene og de lokale ledd skal arbeide i tråd med studieforbundets formålsparagraf. Region- og lokalleddene av studieforbundet har ansvar for egne budsjett og egne administrasjoner.

Medlemskap i region- og lokalleddene bygger på prinsippene i studieforbundets sentrale vedtekter. Nærmere bestemmelser er fastsatt i vedtektene for regionleddene og for lokalleddene, som utarbeides på bakgrunn av mønstervedtekter vedtatt av styret iMusikkens studieforbund.

§ 5 REPRESENTANTSKAPET

Representantskapet er organisasjonens høyeste myndighet og avholdes hvert annet år i mai/juni.

§ 5.1 Representasjon og rettigheter

I representantskapet møter:

a) Følgende med fulle rettigheter:

Medlemsorganisasjoner med over 15 000 studietimer: 5 delegater

Medlemsorganisasjoner med 9 000 - 14 999 studietimer: 4 delegater

Medlemsorganisasjoner med 5 000 - 8 999 studietimer: 3 delegater

Medlemsorganisasjoner med 1 000 - 4 999 studietimer: 2 delegater

Medlemsorganisasjoner med inntil 999 studietimer: 1 delegat

Hvert regionledd av Musikkens studieforbund med

skriftlig avtale med studieforbundet: 1 delegat

Styrets medlemmer har fulle rettigheter unntatt under behandlingen av regnskap og årsmelding.

Hver delegat har én stemme.

Medlemsorganisasjoner kan avgi stemme for det som overstiger 1 delegat ved bruk av fullmakt.

b) Følgende har forslags- og talerett:

 • Styrets varamedlemmer
 • Valgkomitéens medlemmer

c) Følgende har bare talerett:

 • Hovedtillitsvalgt for de ansatte
 • Medlemmer i komitéer valgt av representantskapet
 • Personer representantskapet gir fullmakt

d) Følgende møter som observatører:

 • Øvrige representanter fra medlemsorganisasjonene
 • Øvrige representanter fra regionleddene
 • Gjester invitert av styret
 • Ansatte

§ 5.2 Innkalling og sakspapirer

Innkalling til ordinært representantskapsmøte sendes ut senest 4 måneder før møtet holdes.

Forslag som ønskes behandlet må være sendt styret senest 2 måneder før representantskapsmøtet.

Styret sender ut fullstendig saksliste og saksdokument senest 1 måned før representantskapsmøtet.

§ 5.3 Dagsorden for representantskapet

Representantskapet skal:

 • Godkjenne representantenes fullmakter
 • Godkjenne saksliste og forretningsorden
 • Velge dirigenter, referenter, 3 medlemmer til redaksjonskomité og 2 protokollunderskrivere
 • Behandle styrets melding om virksomheten i to-års perioden
 • Behandle regnskap for representantskapsperiodens andre regnskapsår
 • Studieforbundets ledermøte behandler regnskap for representantskapsperiodens første regnskapsår. Regnskapene skal være revidert av statsautorisert revisor
 • Behandle styrets innstilling vedrørende medlemskap
 • Behandle innkomne saker som står oppført på sakslisten
 • Behandle overordnet styringsdokument for kommende to-års periode
 • Fastlegge kontingent til studieforbundet
 • Behandle budsjett for kommende to-års periode

Foreta valg av:

 • Leder
 • Nestleder
 • To styremedlemmer
 • 1. og 2. varamedlem til styret
 • Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem til valgkomité

Leder og nestleder velges særskilt. Alle valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det.

Personer som skal velges til tillitsverv i Musikkens studieforbund må normalt ha medlemstilknytning til en av medlemsorganisasjonene.

Alle valg gjelder for 2 år. Valgperioden løper fra representantskapsmøte til representantskapsmøte.

§ 5.4 Ekstraordinært representantskapsmøte

Styret innkaller til ekstraordinært representantskapsmøte med minst 1 måneds varsel dersom minst 1/3 av de ordinære medlemsorganisasjonene forlanger det.

Dersom styret innkaller til ekstraordinært representantskapsmøte må minst 3 av styrets 5 medlemmer kreve det.

Ekstraordinært representantskapsmøte kan bare behandle de saker som er satt opp i innkalling til møtet.

§ 6 STYRET

§ 6.1 Sammensetning

Styret består av:

 • Leder
 • Nestleder
 • To styremedlemmer
 • Ett styremedlem valgt av og blant de tilsatte

De ansattes hovedtillitsvalgte eller vararepresentant for denne kan møte med tale- og forslagsrett.

§ 6.2. Mandat og oppgaver

Styret skal:

 • Lede studieforbundet i perioden mellom representantskapsmøtene
 • Iverksette representantskapsmøtets vedtak
 • Tilsette daglig leder og ivareta arbeidsgiveransvaret for de ansatte i Musikkens studieforbund
 • Se til at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler og tildelingsbrev
 • Fatte beslutning om medlemsorganisasjonenes tilskuddsrett
 • Oppnevne nødvendige utvalg i perioden
 • Oppnevne representanter til nasjonale og internasjonale organer/ institusjoner
 • Utarbeide melding om virksomheten for to-års perioden og regnskap for hvert år
 • Fremme forslag til handlingsprogram og budsjett for kommende to-års periode
 • Godkjenne regionleddenes vedtekter

Styret er beslutningsdyktig når minst leder eller nestleder og to av styremedlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende (nestleder ved leders fravær).

§ 7 LEDERMØTE

§ 7.1 Sammensetning

Ledermøtet består av:

 • 2 representanter fra ledelsen i hver medlemsorganisasjon
 • 1 representant fra ledelsen i hvert regionledd
 • Observatører fra - medlemsorganisasjonenes styrer og ansatte - regionleddenes styrer og ansatte - administrativ ledelse i Musikkens studieforbund

§ 7.2 Mandat og oppgaver

Ledermøtet er et kontakt- og debattorgan for styret, medlemsorganisasjonene og Musikkens studieforbunds regionledd.

Ledermøtet behandler studieforbundets regnskap for representantskapets periodes første år.

Under behandlingen av regnskapet setters ledermøtet som representantskapsmøte.

Delegater kan avgi stemme for det som overstiger 1 delegat ved bruk av fullmakt.

Ledermøtet er rådgivende i forhold til styret i alle andre saker.

Ledermøtet skal avholdes minimum 1 gang det året det ikke er representantskapsmøte, eller når styret eller 1/3 av medlemsorganisasjonene ønsker det.

Ledermøtet innkalles med minst 2 måneders varsel. Saker som ønskes behandlet på ledermøtet må være styret i hende innen 1 måned før ledermøtet avholdes.

§8 ENDRINGER I VEDTEKTENE

Endringer i vedtektene kan bare skje på ordinært representantskapsmøte, eller på ekstraordinært representantskapsmøte når saken om vedtektsendringer er påbegynt i siste ordinære representantskap.

Gyldige vedtak krever 2/3 flertall.

§ 9 OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av Musikkens studieforbund må behandles i ordinært representantskapsmøte. Begrunnet forslag må være sendt alle medlemsorganisasjoner minst seks måneder før representantskapsmøtet.

Oppløsning krever 3/4 flertall.

Ved oppløsning bestemmer representantskapet hvordan Musikkens studieforbunds frie midler skal disponeres.

Nedlastningsbar PDF-versjon av vedtektene: