Et lærende musikkliv

Overordet styringsdokument for Musikkens studieforbund vedtas av Representantskapsmøtet. I juni 2023 ble dette vedtatt:

Musikkens studieforbund er et av Norges 14 statlig godkjente
studieforbund, og vår virksomhet skal bidra til å oppfylle Lov om
voksenopplærings overordnede mål:

 • å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • å senke terskelen for læring og deltakelse i frivillige organisasjoner.
 • å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.
 • å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
 • å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

For Musikkens studieforbund er alle musikksjangre likeverdige og velkomne som deltagere i organisasjonen.

Musikken har en viktig funksjon i alle deler av samfunnet. Musikkens ytringer bygger fellesskap og demokrati. Å få utøve musikk sammen med andre er en kilde til erkjennelse, dannelse og utvikling alle bør få oppleve.

Det organiserte musikklivet er den viktigste arenaen for musikkopplæring i Norge, og er den viktigste rekrutteringskanalen for å bli en aktiv utøver av musikk. Musikk har en dokumentert folkehelseeffekt, og er også en kraftfull inkluderingsagent.

Organisert musikkopplæring i frivillige organisasjoner er avgjørende for at Norge skal ha et rikt musikkliv i hele landet, som skaper levende kulturopplevelser og sørger for at det finnes muligheter til læring og fordypning innenfor en mengde musikalske uttrykk. På våre arenaer handler det ikke om å vinne eller tape, men du får livsglede, mestring, forståelse og sosial tilhørighet. Våre medlemsorganisasjoner er alle demokratisk oppbygget og dette sørger for at studieforbundets virksomhet er grundig forankret i reelle behov, formulert av medlemmene selv.

Musikkens studieforbund samarbeider aktivt med Norsk musikkråd for å styrke rammevilkårene for det frivillige musikklivet, og har felles region- og lokalledd med Norsk musikkråd.

Musikkens studieforbunds medlemsorganisasjoner og organisasjonsledd samler seg om disse hovedmålene som et felles grunnlag for vårt arbeid:

1. Musikkopplæring tilgjengelig for alle

 • Vi skal fremme musikkopplæring i alle sjangre
 • Vi skal inkludere mennesker i alle livssituasjoner
 • Vi skal være til stede i hele landet og veilede kursarrangørene
 • Vi skal utvikle opplæringstilbud som møter samfunnets behov

2. Arbeid for bedre rammebetingelser

Vi skal sammen med VOFO arbeide for å styrke studieforbundsordningen

Vi skal sammen med Norsk musikkråd arbeide for bedre musikklokaler og gode rammebetingelser for musikkopplæring og musikkformidling

Vi skal sørge for at politikere verdsetter opplæring i det brede musikklivet

3. Prioritering i perioden

Musikkens studieforbund skal bruke hele organisasjonen som sentral aktør i regjeringens strategi for kulturfrivillighet med særlig vekt på:

 • Adgang til egnede undervisningslokaler
 • Etablering av tilskudd til utvikling av regionale kulturråd
 • Evalueringen av den nye studieforbundsordningen

Medlemsorganisasjoner og organisasjonsledd oppfordres til å kartlegge kompetanse- og ressursbehov. Kartleggingen bør omfatte musikkfaglig og annen kompetanse for egen virksomhet / aktivitet, og videre foreslå tiltak og forbedringer for fremtiden.