Opplæringstilskudd

Alle tilskudd søkes gjennom vår portal.

Klikk her for å komme til vår veiledningsside for søknadsportalen.

Alle medlemslag i våre medlemsorganisasjoner kan søke om tilskudd til sin opplæring. Her ser du en oversikt over hvilke organisasjoner som er medlemmer i Musikkens studieforbund.

De formelle kravene til opplæring som skal motta tilskudd fra oss er:

  1. Minimum fire timers varighet totalt
  2. Minimum fire deltakere, inkludert lærer/instruktør/musikalsk leder. (Unntak for trioer)
  3. Deltakerne skal være minimum 14 år eller fylle 14 år i løpet av inneværende kalenderår
  4. Godkjent studieplan - valgt fra vår studieplankatalog før oppstart.
  5. Opplæringen skal være offentlig kunngjort og åpen for alle; dette er ikke til hinder for at et kurs primært retter seg mot bestemte målgrupper. Alle godkjente kurs kunngjøres gjennom VOFOs kursstatistikk.

I 2024 er tilskuddssatsen inntil kr 120 per time med lærer, og kr 50 per time uten lærer. Søknad sendes i vår søknadsportal før planlagt startdato.

Tilretteleggingstilskudd

Hvis dere har deltakere med særskilt behov for tilrettelegging, og har ekstra kostnader i forbindelse med dette, kan du søke tilretteleggingstilskudd. Vi anbefaler at du tar direkte kontakt med fylkesmusikkrådet i ditt fylke dersom dere har spørsmål knyttet til dette.

Tilskudd til landsomfattende kurs

Det er kun våre nasjonale medlemsorganisasjoner som kan søke på Tilskudd til landsomfattende kurs. For å få tilskudd må kurs være planlagt for deltakere fra flere deler av landet og arrangeres av en nasjonal medlemsorganisasjon, eller deres regionledd. Kursene må også oppfylle de formelle kravene til opplæringstilskudd.

Ofte stilte spørsmål

FØR REGISTRERING OG SØKNAD

Hvem kan søke på tilskuddet?

Lag som har gyldig medlemskap i en av Musikkens studieforbunds medlemsorganisasjoner kan søke opplæringstilskudd.

Enkeltpersoner som har medlemskap i en medlemsorganisasjon kan ikke søke.

Når er fristen for å søke?

Søknader om opplæringstilskudd skal sendes innen planlagt startdato.

Må kurset holde seg innenfor enten vår- eller høstsemesteret?

Når du søker opplæringstilskudd kan du velge mellom to semester/søknadsrunder:

1. Våren (1. januar-30. juni).
2. Høsten (1. juli-31. desember).

Som hovedregel skal kursene ha start- og sluttdato innenfor samme semester. I spesielle tilfeller kan man registrere kurs som strekker seg over to semester. Dette gjøres i dialog med saksbehandler.

Kan bandet mitt søke om timer med lærer?

Studieplaner for band er i all hovedsak beregnet på timer uten lærer. Det kan likevel være mulig å få godkjent timer med lærer i de tilfeller der bandet av faglige eller pedagogiske årsaker har hentet inn en ekstern instruktør som ikke er en del av den faste besetningen.

Kan vi få tilskudd hvis vi har færre enn fire fullførte deltakere?

Obs! For kurs med studieplan for trioer gjelder egne bestemmelser som ikke omfattes av dette svaret.

Som hovedregel skal det være fire tellende deltakere. En tellende deltaker skal være minst 14 år innen utgangen av kalenderåret, og ha minst 75% frammøte. Lærer kan telles med som en av de tellende deltakerne.

Du kan i spesielle tilfeller søke om dispensasjon fra denne bestemmelsen. Spesielle tilfeller kan være:
- Særlige praktiske eller pedagogiske hensyn som tilsier at kurset bør ha færre enn fire deltakere.
- Kurset var planlagt for fire eller flere, men uforutsette hendelser medførte et lavere antall fullførte deltakere til slutt. Alle påmeldte deltakere må være registrert på deltakerlisten i kursrapporten.

Kurset må ha minst én fullført deltaker, i tillegg til lærer, for å bli vurdert for dispensasjon.

Når du forsøker å sende inn rapport med for få fullførte deltakere dukker det opp et tekstfelt der du blir bedt om å begrunne det lave deltakertallet. For å søke om dispensasjon skriver du inn din begrunnelse der og sender inn rapporten. Vær oppmerksom på at hele kurset underkjennes dersom søknad om dispensasjon ikke innvilges.

SAMLINGER/ØVELSER

Er det noen regler for varighet pr samling/øvelse?

Ja. For registrering av samlinger gjelder følgende retningslinjer:

Minimum varighet for en samling/øvelse: 30 minutter / 0,5 timer (Ikke lenger krav om minimum en time. Endringen gjelder fra og med høsten 2023)

Maks varighet for en samling/øvelse: Som hovedregel åtte timer. Gjelder også selv om timene er delt opp i flere samlinger pr dag. Lengre samlinger kan godtas hvis det finnes en faglig eller pedagogisk begrunnelse for dette. Du kan i så fall bli bedt av saksbehandler om å oppgi en begrunnelse.

Avrunding til nærmeste kvarter: Når du registrerer samlingens varighet skal det rundes av til nærmeste kvarter.
EKSEMPEL: Hvis samlingen varer i to timer og ti minutter, kan du registrere 2,25 timer i rapportskjemaet. Hvis samlingen varer i to timer og fem minutter, kan du registrere 2,0 timer.

Kan pauser inngå i samlingen?

Ja, pauser på inntil 15 minutter pr time kan inngå som en del av samlingen. En samling kan ikke starte eller slutte med en pause.

Kan samlingene foregå når som helst på døgnet?

Nei. Som hovedregel godkjennes ikke samlinger mellom klokken 00.00 og 06.00.

Kan samlingene gjennomføres digitalt?

Ja, samlinger kan gjennomføres digitalt så lenge deltakere møter opp samtidig. Dette gjelder også lærer dersom kurset har det.

RAPPORTERING

Får jeg varsel når søknaden er behandlet?

Når søknaden er behandlet vil du motta et varsel på e-post fra noreply@studieforbund.no. Du må logge inn i portalen for å lese vedtaksbrevet.

Når er fristen for å rapportere?

Du finner rapportfristen ved å klikke deg inn på kurset i søknadsportalen. Som hovedregel er rapportfrist tre uker etter planlagt sluttdato, og senest 1. juli/1. januar for vårsemesteret/høstsemesteret.

Dersom du har behov for å be om utsatt frist kan du sende melding til din saksbehandler. Det kan ikke garanteres at en forespørsel om utsatt frist kan innvilges.

Hvordan kommer jeg i kontakt med min saksbehandler?

Se eventuelt veiledning: Sende melding til saksbehandler
Du kan sende melding direkte til din saksbehandler i søknadsportalen. For å gjøre dette klikker du deg inn på kurset ditt, går til Meldinger og deretter Ny melding.

Det er fylkesmusikkrådet i ditt fylke som har ansvaret for saksbehandlingen. Du kan klikke her for en oversikt over fylkesmusikkrådene.

Kan jeg importere deltakere og fremmøte fra excel?

Ja, det er mulig å importere både deltaker- og fremmøteliste fra excel inn i rapportskjemaet.

Det viktig at du bruker riktig mal for listene du fyller ut og importerer.

Importer deltakere:

Last ned mal for deltakerliste her

Du kan også se denne veilederen for nærmere beskrivelse

Importer deltakere og fremmøte i samme liste:

Last ned mal for fremmøteliste her

Du kan også se denne veilederen for nærmere beskrivelse

Vi gjennomførte flere/færre timer enn vi søkte om. Hva gjør jeg?

Det er vanlig at datoer og timetall ender opp med å bli annerledes enn det man oppga i søknadsskjemaet.

I slike tilfeller behøver du ikke å sende ny søknad eller gi beskjed til saksbehandler. Når du registrerer korrekt frammøte i rapportskjemaet oppdateres alle opplysninger om timetall, start- og sluttdato og beregnet tilskudd.

Kurset ble avlyst. Hvordan sletter jeg søknaden?

Søknader som er innsendt kan ikke slettes. Dersom kurset ikke ble gjennomført, eller du av andre grunner ønsker å trekke søknaden, kan du sende en melding til din saksbehandler inne i portalen.

ANDRE SPØRSMÅL

Hvordan endrer jeg kontaktperson for laget mitt i portalen?

Se eventuelt veiledning: Endre kontaktperson i portalen

Du kan legge til nye kontaktpersoner/brukere i søknadsportalen ved å klikke på Administrer brukerkontoer i menyen til venstre. Så klikker du på Inviter ny bruker og skriver inn navn og e-postadresse til den nye kontaktpersonen.

Husk å markere for Administrator slik at den nye kontaktpersonen får alle rettigheter i systemet.

Rollen som standard bruker gir brukeren mulighet til å søke om tilskudd, og rapportere for sine egne søknader.

Rollen administrator gir brukeren mulighet til å se og rapportere for alle lagets søknader, samt invitere nye brukere til laget.

Når utbetales tilskuddet?

Tilskuddet for kurs gjennomført i vårsemesteret (1. januar-30. juni) utbetales vanligvis i oktober/november.

Tilskuddet for kurs gjennomført i høstsemesteret (1. juli-31. desember) utbetales vanligvis i april.

Hvor kan jeg få bilag for utbetalt tilskudd?

Se eventuelt veiledning: Last ned utbetalingsbilag fra søknadsportalen

Merk av det kun er den/de med rollen Administrator som har tilgang på denne funksjonen.

Du kan laste ned utbetalingsbilag for ditt lag direkte fra søknadsportalen ved å klikke på Administrer brukerkontoer i menyen til venstre.

Så klikker du på Utbetalingsbilag for å få opp en liste over alle utbetalingsbilag knyttet til laget. Du kan klikke på hver enkelt av dem for å laste dem ned i pdf-format.

Hvordan søker jeg om tilretteleggingstilskudd?

Se veiledning: Søk om tilretteleggingstilskudd

Du kan søke om tilretteleggingstilskudd (TRT) i rapportskjemaet dersom kurset har hatt kostnader til deltakere med behov for ekstra tilrettelegging. Du svarer «Ja» på spørsmålet «Søker dere om tilretteleggingstilskudd?» for å få opp felt for å søke TRT.

For å søke om TRT må du skrive en redegjørelse for hvorfor kurset har hatt ekstra kostnader til tilrettelegging. Under «Spesifisering av tilretteleggingskostnader» må du føre opp de konkrete tilretteleggingskostnadene. Du skal ikke legge inn hele kursregnskapet, kun kostnadene til tilrettelegging.

Du skal ikke laste opp utgiftsbilag, men du kan bli bedt om å laste dem opp i ettertid i forbindelse med stikkprøvekontroller. For å søke TRT må du derfor forplikte deg til å oppbevare de aktuelle utgiftsbilagene i fem år.

Du skal ikke skrive inn et eget søknadsbeløp for TRT. Dette hentes automatisk fra «Spesifisering av tilretteleggingskostnader».

Kan to eller flere lag registrere øvelser de gjennomfører sammen?

Dersom en mindre del av kurset holdes sammen med et annet lag, kan timene registreres av begge lag. Merk at samme lærer ikke kan registreres på begge kurs samtidig. Alle slike oppleggregistreres i dialog med saksbehandler.

Dersom to lag gjennomgående har felles samlinger/øvelser kan kun ett av dem registrere kurset. Lagene må derfor bli enige om hvem som registrerer samlingene og deltakerne.