Tilretteleggingstilskudd

Tilretteleggingstilskudd er ekstra tilskudd man kan søke om tilknyttet kurs med opplæringstilskudd.

Hvis dere har deltakere med særskilt behov for tilrettelegging, og har ekstra kostnader i forbindelse med dette, kan du søke tilretteleggingstilskudd. Du søker om dette i rapportskjemaet for kurs med opplæringstilskudd.

Kriterier

Godkjente tilretteleggingskostnader må være tilknyttet det enkelte kurset det søkes tilretteleggingstilskudd for. Permanent innkjøp av f.eks. instrumenter eller annet utstyr omfattes derfor ikke av denne ordningen. Eksempler på kostnader som kan gi tilretteleggingstilskudd:

  • Ekstra lærerressurs på grunn av deltaker(e) med spesielle behov.
    • Hvis det er engasjert flere lærere godkjennes 100% av kostnaden til ekstralærer som tilretteleggingskostnad.
    • Hvis det kun er én lærer kan det søkes tilretteleggingstilskudd dersom tilretteleggingen innebærer ekstra tid til forberedelse og gjennomføring. Her kan inntil 20% av kostnaden godkjennes som tilretteleggingskostnad.
  • Kostnader til transport for bevegelseshemmede deltakere.
  • Leie av spesielt egnede instrumenter eller annet utstyr til kurset.
  • Kostnader ved tilrettelagt materiell (noter o.l.) til kurset

Eksempler på kostnader som ikke kan godkjennes som tilretteleggingskostnader

  • Økonomisk tilrettelegging – dekke kostnader for en deltaker fordi deltakeren selv ikke har mulighet til å betale.
  • Innkjøp av spesielt egnede instrumenter som er ment å vare ut over kursperioden.


Merk: Det er viktig å skille mellom godkjente tilretteleggingskostnader og tilretteleggingstilskudd. Normalt vil tilretteleggingstilskuddet være lavere enn de godkjente tilretteleggingskostnadene på grunn de begrensede rammene som finnes til ordningen.


Vi anbefaler at du tar direkte kontakt med fylkesmusikkrådet i ditt fylke dersom dere har spørsmål knyttet til dette.