Vedtekter

MUSIKKENS STUDIEFORBUND, etablert 1.1.2004

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai 2013

§ 1 VERDIGRUNNLAG

Grunnlaget for Musikkens studieforbund ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker. Denne erkjennelsen er knyttet til både musikk som egenartet kunst og kulturform og til musikk som grunnlag for sosial samhandling, helse og rehabilitering. For Musikkens studieforbund er alle musikksjangere likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

§ 2 FORMÅL

Musikkens studieforbund har opplæring innen musikkområdet som hovedoppgave.

Musikkens studieforbund skal gjennom og på vegne av sine medlemsorganisasjoner, og i samarbeid med Norsk musikkråd, fremme kompetanseutvikling og livslang læring i norsk musikkliv.

Studieforbundet driver sine opplæringsaktiviteter på grunnlag av følgende målformuleringer i Lov om voksenopplæring, som sier at studieforbundene i Norge skal:

a) bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere

b) gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon

c) bekjempe utstøting og bidra til inkludering

d) bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring

e) styrke kulturelt mangfold og øke deltakelse i kulturlivet

f) være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne

§ 3 MEDLEMSKAP

§3.1
Medlemmer av Musikkens studieforbund kan være:

Landsomfattende musikk- og kulturorganisasjoner som utfører oppgaver innen voksenopplæring innenfor musikkområdet og som slutter seg til §§ 1 og 2 i studieforbundets vedtekter.

For å bli tatt opp som medlem må følgende krav være oppfylt:

Organisasjonen er åpen for alle

Organisasjonens ledelse er valgt av medlemmene

§ 3.2
Representantskapet kan gi dispensasjon fra ovennevnte krav i særlige tilfelle.

§ 3.3
Inn- og utmelding skjer skriftlig. Medlemskapet må sies opp senest 1.7. året før medlemskapet opphører.

§3.4
Organisasjoner som arbeider i strid med studieforbundets verdigrunnlag eller formål, eller ikke lenger tilfredsstiller kravene til medlemskap, kan fratas medlemskapet.

Representantskapet fatter slike vedtak med 2/3 flertall.

§ 4 REGIONLEDD OG LOKALLEDD

Musikkens studieforbund har en gjennomgående struktur med sentralledd og regionledd. Studieforbundet har lokalledd der det er aktivitetsmessig og økonomisk/administrativt hensiktsmessig å ha dette.

Studieforbundets regionledd er fylkesmusikkråd med vedtekter godkjent av styret i Musikkens studieforbund. Studieforbundets lokalledd er lokale musikkråd med vedtekter godkjent av styret i regionleddet. Regionleddene og de lokale ledd skal arbeide i tråd med studieforbundets formålsparagraf. Region- og lokalleddene av studieforbundet har ansvar for egne budsjett og egne administrasjoner.

Medlemskap i region- og lokalleddene bygger på prinsippene i studieforbundets sentrale vedtekter. Nærmere bestemmelser er fastsatt i vedtektene for regionleddene og for lokalleddene, som utarbeides på bakgrunn av mønstervedtekter vedtatt av styret i Musikkens studieforbund.