Nyheter  Fredag 23. oktober 2020

Én milliard i krisepakke tre

Kulturminister Abid Raja lanserer flere nye tiltak for å støtte og stimulere kulturlivet under koronakrisen i høst.

Raja alvorlig og lyttende

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

Mandag 19. oktober presenterte kulturminister Abid Raja flere nye tiltak for å støtte og stimulere kulturlivet under koronakrisen. Flere av tiltakene er aktuelle for Norsk musikkråds medlemsorganisasjoner.

For kor, korps, band, orkestre og andre lag i frivillig sektor blir kompensasjonsordningen videreført ut året, og det er lagt til 1 milliard kroner i rammen. Krisepakke 3 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. desember. Det er verdt å merke seg at tapet må være på mer enn 25.000 kr for hele denne perioden sammenlagt. Det innebærer at lag som tidligere ikke har søkt, nå kan få muligheten til å få sine inntektsbortfall kompensert.

Eksempler på arrangementer som faller innenfor ordningen er blant annet konserter og forestillinger, kurs og seminarer, leirer og større samlinger, oppvisninger og utstillinger, opplevelses- og aktivitetstilbud, loppemarked og annet bruktsalg, basar og foreningsbingo som ikke har latt seg gjennomføre på annen måte, m.m.

For å stimulere til aktivitet, er det fra 1. november lagt inne en vesentlig endring: Fra denne dato vil inntektstap kompenseres med 70% for den som gjennomfører arrangement, mens de som avlyser vil få redusert kompensasjonen til 50%. På spørsmål til departementet har vi fått muntlig opplyst at denne reduksjonen til 50% likevel ikke gjelder dersom arrangementet i praksis blir forbudt som følge av lokale tiltak.

Menighetsråd kan nå søke kompensasjonsmidler, av hensyn til årets julekonserter. Det åpnes altså for søknader fra frivillige organisasjoner via Kulturrådets tilskuddsordning. Dette har tidligere ikke vært mulig. Et annet motiv har vært for å imøtekomme behovet fra festivaler, hvor ordningen til Kulturrådet kan vær mer relevant enn ordningen til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

I forskriften for ordningen står det videre:

«Forutsetningen for å søke er at man ikke har mottatt midler fra Kulturdepartementets andre støtteordninger som følge av covid-19, for samme arrangement som det søkes om tilskudd til under denne ordningen, eller har eller kan få bidrag til å gjennomføre arrangementet fra forsikring, avtale e.l.»

Det kan gis tilskudd til billetterte kulturarrangement som:

  • er åpne for allmennheten i perioden 1. oktober til og med 31. desember 2020
  • må redusere antall fysiske deltagere på kulturarrangementet i forhold til en normalsituasjon på grunn av myndighetspålagte krav eller begrensninger knyttet til covid-19-utbruddet og er budsjettert med driftstap før tilskudd.

Les mer: