Nyheter  Mandag 21. juni 2021

Ut 2021: Ikke krav om fysisk frammøte

Et helt semester med kun digitale timer gir rett til tilskudd i 2021.

Digital opplaering

I et normalår kreves det at minst 50% av deltakernes frammøte skal være fysisk tilstedeværelse. Dette ble det innvilget unntak for våren 2020, og dette unntaket videreføres også ut 2021. Digital opplæring i grupper gjennom et helt semester har sine begrensninger både faglig og sosialt, men unntaket åpner for at alle de digitale timene dere gjennomfører øvelser kan gi dere tilskudd, uansett hvor mange det blir av dem. Selv om det ikke kan erstatte opplæring med fysisk frammøte, viser erfaringene fra det siste året at digitale plattformer kan være et verdifullt alternativ for mange.

Krav om samtidighet

Bak denne formuleringen skjuler det seg et viktig prinsipp: Dersom en person skal registreres med frammøte må vedkommende ha fulgt øvelsen digitalt samtidig som den ble gjennomført. Dersom en deltaker ser et opptak av øvelsen i ettertid må ikke personen registreres som deltatt. Dette kan virke meningsløst isolert sett, men myndighetene ønsker å skille vår aktivitet fra den som nettskoler får tilskudd til.