Ulike kurstilskudd i Musikkens studieforbund - hvor mye?

Med bakgrunn i voksenopplæringsloven, forskriftene og statstilskuddet for inneværende år, har styret i Musikkens studieforbund besluttet at satsene for tilskudd til godkjente kurs i 2017 er slik:
Inntil kr 100.- per kurstime med lærer og inntil kr 40.- per kurstime uten lærer.
Styret forbeholder seg retten til å komme med endringer i timesatsene i løpet av året.

Landsomfattende kurs kan få ekstra, øremerket tilskudd. Kursarrangøren kan søke på dette tilskuddet som lyses ut her på nettsidene i januar-februar hvert år.
Landsomfattende kurs er kurs som normalt gjennomføres av medlemsorganisasjoner, med deltakere fra hele landet.  Landsomfattende kurs er dyre kurs.  Organisasjonene har store kostnader med å arrangere disse; store lærer- og deltakerkostnader.  Hvert år setter derfor styret i MSF av ekstra ramme til disse kursene.  Landsomfattende ramme skal benyttes til toppfinansiering av det enkelte kurs.  Reglene for tilskudd er de samme for disse som for ordinære kurs med opplæringstilskudd.  Enkeltstående lag tildeles ikke støtte fra denne rammen.

Kurs innenfor priorterte emner kan få forhøyet tilskudd. Hvilke emne- og fagområder som er prioritert vedtas av styret i Musikkens studieforbund. Les mer om "PRIO-kurs" nedenfor.

Tilretteleggingstilskudd gis til kurs der en eller flere deltakere har behov for praktisk eller pedagogisk tilrettelegging. Kursarrangøren kan søke om dette samtidig som kurset registreres i KursAdmin.

Utbetaling av tilskudd skjer direkte til kursarrangørens/lagets bankkonto, vanligvis etter hvert semester (to ganger pr år).

 

Kurs innenfor prioriterte emner - "PRIO-kurs"

Musikkens studieforbund vedtar hvert år spesielle satsningsområder som er særs viktig for musikklivet.
Kurs innenfor disse satsingsområdene kan gis høyere tilskudd.
Ordningen forbeholdes normalt krets-/fylkesledd av medlemsorganisasjonene i MSF. Normal løpende aktivitet godkjennes ikke som prioritert kurs og kan ikke gis høyere tilskudd.

Med bakgrunn i Musikkens studieforbunds strategi- og handlingsplan er følgende satsingsområder vedtatt for 2017:

Emner:

  • Interessepolitiske kurs, kurs i påvirkningsarbeid
  • Skolering av tillitsvalgte, kurs i organisasjonsarbeid
  • Dirigent- og instruktøropplæring, kurs i ensembleledelse
  • Tiltak rettet mot integrering og inkludering
  • Kurs om akustikk, lyd, hørselsvern og retningslinjer for gode øvingslokaler

Prioriteringene mellom satsingsområdene foretas av styret i det enkelte fylke og tilskuddet til det enkelte prioriterte kurs vedtas av styret i fylkesmusikkrådet.

Kurs som er tildelt støtte fra ordningen for landsomfattende kurs kan ikke tildeles midler fra ordningen med prioriterte emner.

Det kreves egen søknad og rapportering av prioriterte kurs:

  • Ved nettbasert søknad gjennom KursAdmin informerer søker i kommentarfeltet om kurset søker å være et prioritert kurs.
  • Ved eventuell søknad på papir vedlegges tilsvarende informasjon.

Når "PRIO-kurs" rapporteres skal søker alltid sende med dokumentasjon av utgiftene (opplastet fil i KursAdmin).
Ta kontakt med fylkesleddet der kurset arrangeres for nærmere informasjon. Kontaktinformasjon til fylkesmusikkrådene finner du her.    

Kontakt oss

Musikkens studieforbund
Telefon: 22 00 56 00

E-post: msf@musikk.no

Postboks 4651, Sofienberg, 0506 OSLO
besøksadr: Trondheimsvn 2, inng J/K (inng. Herslebs gt)

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART

MSF er tilknyttet