Strategi- og handlingsplan 2017 - 2019

Vedtatt på Musikkens studieforbunds Representantskapsmøte og Norsk musikkråds Musikkting 20. - 21. mai 2017

Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene har stort sett samme medlemsorganisasjoner, og arbeider for å fremme musikklivets interesser, med ulike virkemidler og forskjellig hovedfokus. For å synliggjøre sammenhengen i organisasjonenes arbeid, og vise at de gjensidig styrker hverandre, vedtok begge organisasjonene på sine landsmøter i 2017 felles strategi- og handlingsplan. Dette vil også i seg selv styrke samarbeidet mellom de to organisasjonene, effektivisere arbeidet og øke organisasjonenes kulturpolitiske innflytelse.

Kulturloven av 2007 slår fast myndighetenes nasjonale, regionale og lokale kulturpolitiske ansvar. Voksenopplæringsloven fra 2010 setter klare mål for studieforbundenes arbeid, både i et samfunns-, organisasjons- og privat perspektiv. Medlemsorganisasjonene med sine fylkesledd og lokale lag, fylkesmusikkrådene og de lokale musikkrådene spiller sentrale roller for at Kulturlovens og Voksenopplæringslovens intensjoner skal bli ivaretatt og for at musikk- og kulturlivet skal få løft på alle forvaltningsnivåer.

Planen gjelder for Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd, og er også retningsgivende for medlemsorganisasjoner, fylkesmusikkråd og lokale musikkråd.

Les hele Strategi- og handlingsplanen her:

/share/mime/48/pdf.png Strategi- og handlingsplan 2017-2019
(msf-nmr-strategi-og-handlingsplan-2017-2019.pdf, 365kB)

Kontakt oss

Musikkens studieforbund
Telefon: 22 00 56 00

E-post: msf@musikk.no

Postboks 4651, Sofienberg, 0506 OSLO
besøksadr: Trondheimsvn 2, inng J/K (inng. Herslebs gt)

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART

MSF er tilknyttet